Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Dejavnost centra

Zagotoviti zadostno količino varne krvi in kakovostnih krvnih pripravkov za vsakega bolnika je cilj dejavnosti procesov preskrbe s krvjo. Krvodajalstvo kot človekoljubna dejavnost, ki temelji na načelih prostovoljnosti, anonimnosti in brezplačnosti je družbena vrednota, ki omogoča visoko raven in nemoteno delovanje zdravstva.
Procesi Preskrbe s krvjo so: zbiranje krvi; predelava krvi; shranjevanje, razdeljevanje in izdaja krvi.

Zbiranje krvi poteka na krvodajalskih akcijah organiziranih v sodelovanju z Rdečim Križem (RK) v Centru za transfuzijsko medicino ob ponedeljkih od 7.30 do 12.00 (v kolikor ni planirana terenska krvodajalska akcija), ob torkih od 7.30 - 17.00 ure in četrtkih od 7.30 - 12.00 ure ter na terenu po letnem planu terenskih akcij.

Letno zberemo povprečno 12.500 do 13.500 enot krvi v CTM MB,
okoli 3600 enot v ETD Ptuj in 4000 enot v ETD MS.

Predelava krvi je proces, v katerem z zahtevnimi postopki iz odvzete polne krvi pripravimo različne krvne komponente – koncentrirane eritrocite, koncentrirane trombocite in svežo zamrznjeno plazmo. Skupno predelamo povprečno od 19.500 do 21.000 enot krvi letno v krvne komponente.
Koncentrirane eritrocite pripravimo iz polne krvi in jih hranimo v hladilniku pri temperaturi 2-6 °C največ 42 dni. S postopkom filtracije koncentriranim eritrocitom odstranimo levkocite in dobimo še bolj kakovosten pripravek eritrocitov.
Koncentrirane trombocite pripravimo iz polne krvi ali s postopkom trombofereze s pomočjo aparata – celičnega ločevalca. Hranimo jih na sobni temperaturi oz. 22 °C do 5 dni.
Svežo zamrznjeno plazmo pripravimo iz polne krvi ali s postopkom plazmafereze s pomočjo aparata – celičnega ločevalca. Plazmo v 6 urah po odvzemu zamrznemo v sistemu, ki doseže –65 °C v eni uri, in jo pri temperaturi nižji od –25 °C lahko hranimo do 36 mesecev.
Del zbrane plazme je namenjen pridobivanju zdravil iz plazme, kot so albumin, koncentrirani faktorji strjevanja in gamaglobulini.
Vse predelane krvne komponente se v zaključni fazi, po opravljenem testiranju v laboratorijih, finalizira, kar pomeni, da se preveri in potrdi njihova ustreznost za uporabo.

Shranjevanje, razdeljevanje in izdaja krvi je proces, ki zajema shranjevanje krvnih pripravkov v ustreznih pogojih, sprejem naročil za izdajo krvnih pripravkov, njihovo izdajo in transport in distribucijo.
Po naročilu klinika za bolnike pripravimo skladno kri in jo izdamo naročniku. Z uporabo posameznih krvnih komponent izvajamo komponentno terapijo katere pomen je, da vsaki bolnik prejme le tisti del krvi, ki ga resnično potrebuje.

Celoten proces preskrbe s krvjo je podprt z računalniškim sistemom DATEC, kar nam omogoča sledljivost celotne poti krvi – od krvodajalca do bolnika oziroma od vene do vene.
Svet Evrope je izdal Priporočila o pripravi, uporabi in zagotavljanju kakovosti komponent krvi, ki so sprejeta kot nacionalni standard. V okvirju zagotavljanja kakovosti izvajamo kontrolo kakovosti končnih izdelkov oziroma krvnih komponent po zahtevah dobre proizvodne prakse in na ta način nenehno izboljšujemo in zagotavljamo varne in kakovostne krvne komponente za naše bolnike.

V proces Laboratorijske dejavnosti so vključeni podprocesi Virologije, Imunohematologije, Hemostaziologije in Medicinske biokemije.

Virologija
Podproces Virologije zajema testiranje krvi krvodajalcev. Vsako enoto odvzete krvi testiramo na povzročitelje bolezni, ki se lahko prenašajo s krvjo. V Sloveniji testiramo kri na povzročitelje:

  • hepatitisa B
  • hepatitisa C
  • aidsa
  • sifilisa.

V virološkem laboratoriju testiramo kri krvodajalcev, ki je zbrana na našem centru, terenskih akcijah, ETD Ptuj in ETD MS.Letno testiramo okoli 20.000 enot krvi na kazalce bolezni, ki se prenašajo s krvjo, kar znaša okoli 80.000 preiskav.

Imunohematologija
Podproces imunohematologije zajema testiranje krvi krvodajalcev in pacientov.
Delo je organizirano v štirih imunohematoloških (IH) laboratorijih:

  • imunohematološki laboratorij I/II – laboratorij za krvne skupine, prenatalno diagnostiko in navzkrižne preizkuse
  • imunohematološki laboratorij III/IV– laboratorij za testiranje krvi krvodajalcev

Imunohematološke preiskave omogočajo varno transfuzijo krvi in krvnih pripravkov, preprečujejo nekatere neželene imunske pojave po
transfuziji, transplantaciji in v nosečnosti. S preiskavami določamo skladnost med krvodajalci in bolniki v različnih antigenskih sistemih krvnih celic, predvsem eritrocitov. Zato pri krvodajalcih za vsako enoto krvi določamo krvno skupino AB0, Rh in Kell, ter prisotnost iregularnih protiteles v serumu. S predtransfuzijskim testiranjem zagotovimo, da po transfuziji ne bo prišlo do neželenih reakcij zaradi neskladnosti eritrocitnih protiteles. Včasih so v serumu bolnika prisotna eritrocitna protitelesa in takrat je potrebno določiti njihovo specifičnost, ter na osnovi določene specifičnosti za bolnika zagotoviti skladne eritrocitne komponente.
Letno testiramo okoli 20.000 krvodajalcev in naredimo okoli 100.000 preiskav, medtem ko za paciente, ambulantne in hospitalne, opravimo letno okoli 150.000 preiskav.

Preiskave opravljamo po principu dobre laboratorijske prakse, delno tudi na avtomatskih analizatorjih. Za zagotavljanje kakovosti v laboratoriju izvajamo redne interne in zunanje kontrole. Podproces imunohematologije je podprt z računalniškim sistemom DATEC.

Hemostaziologija
Podproces hemostaziologije zajema testiranje krvi pacientov s področja hemostaziologije. Preiskave opravljamo za hospitalizirane in ambulantne paciente. S preiskavami ugotavljamo ali je pri pacientu prisotna motnja strjevanja krvi oz. hemostaze. V kolikor gre za motnjo v smislu prekomerne nagnjenosti h krvavitvam govorimo o hemoraški diatezi. V nasprotnem, če gre za prekomerno strjevanje krvi, govorimo o trombofiliji. Za ugotovitev teh patoloških stanj je potrebno opraviti specialne preiskave, kar ni možno v rutinskem vsakodnevnem postopku. Zato za določene preiskave zbiramo vzorce, jih zmrzujemo in v roku vsaj do 28 dni testiramo. Letno opravimo približno 200.000 preiskav.
Preiskave v laboratoriju opravljamo na najsodobnejših avtomatskih analizatorjih. Kakovost zagotavljamo po principih dobre laboratorijske prakse in ob podpori LIS Labis, kateri omogoča popolno sledljivost, ki jo zahteva Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine.
Laboratorij deluje pod strokovnim vodstvom specialista medicinske biokemije in s pridobljenim z dovoljenjem za delo Ministrstva za zdravje RS na podlagi 26. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št23/05) in 4. člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. l. RS št. 64/2004, 1/2016).

Medicinska biokemija
V laboratoriju za medicinsko biokemijo testiramo kri hospitaliziranih in ambulantnih pacientov na označevalce bolezni (hepatitis, HIV in sifilis) in letno opravimo okoli 57.000 preiskav.
Preiskave opravljamo na najsodobnejših avtomatskih analizatorjih po principu dobre laboratorijske prakse. Za zagotavljanje kakovosti v laboratoriju izvajamo redne interne in zunanje kontrole. Podproces je podprt z računalniškim sistemom DATEC.

Klinična in ambulantna dejavnost zajema ambulantno in konziliarno obravnavo pacienta in terapevtsko obravnavo pacienta.

V ambulanti za diagnostiko in terapijo koagulopatij obravnavamo bolnike, ki prejemajo antikoagulantno terapijo oz. zdravila za »redčenje krvi«. To so bolniki po preboleli globoko venski trombozi, pljučni emboliji, arterijski emboliji, srčni bolniki z vstavljenimi umetnimi zaklopkami, bolniki z motnjami srčnega ritma (atrijska fibrilacija), po ishemičnem cerebrovaskularnem inzultu in bolniki z motnjami v strjevanju krvi.

V ambulanti opravimo letno več kot 26.000 obravnav.Bolniki z znaki krvavitve naj poiščejo pomoč v ustreznih urgentnih ambulantah. Za nasvete so v Centru za transfuzijsko medicino dosegljivi med 14. in 15. uro na telefonskih številkah 02 321 20 77 in 02 321 27 88.V ambulanti za avtologno transfuzijo obravnavamo bolnike, ki ob planiranem operativnem posegu po pregledu pri zdravniku dajo kri zase. Predoperativna avtotransfuzija je alternativni način transfuzijskega zdravljenja, ko bolniku odvzamemo lastno - avtologno kri, jo testiramo, ustrezno shranimo in transfundiramo bolniku med ali po načrtovani operaciji. Najpogosteje se za avtotransfuzijo odločamo pri planiranih ortopedskih operacijah in redkeje pri senzibiliziranih bolnikih za katere ni možno zagotoviti skladne krvi.

Za avtotransfuzijo ni starostne omejitve. Bolniku ne odvzamemo kri za avtotransfuzijo v kolikor je srčni bolnik po prebolelem srčnem infarktu v zadnjih 6 mesecih, po možganski kapi, z motnjami srčnega ritma, slabokrvnosti, neurejeni arterijski hipertenziji in sladkorni bolezni na inzulinu. Običajno odvzamemo eno do dve enoti krvi 2-3 tedne pred načrtovanim operativnim posegom. Bolniku predpišemo preparate železa in svetujemo jemanje še po operaciji. Priporočamo, da osebni zdravnik predpiše preparate železa že pred prvo avtotransfuzijo.
Letno v ambulanti opravimo okoli 200 pregledov in odvzamemo okoli 150 enot krvi.

V ambulanti obravnavamo tudi bolnike pri katerih opravimo terapevtske venepunkcije. To so najpogosteje bolniki s hemokromatozo, policitemijo rubro vero in porfirijo.

Konziliarna dejavnost obsega konzultacije na področju tromboprofilskse in svetovanja ustrezne preoperativne nadomestne terapije s krvnimi pripravki za bolnike z motnjami hemostaze. Letno opravimo več kot 3000 konzultacij.