Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Predstavitev oddelka

Na oddelku se izvaja obdukcijska, patohistološka in citološka diagnostična dejavnost in učni program specializantov različnih smeri (predvsem različnih kirurških specialnosti, ginekologije in patologije).
Patohistološke preiskave opravljamo za potrebe vseh oddelkov UKC Maribor, za bolnišnici na Ptuju, za specialistične ambulante zdravstvenih domov v SV Sloveniji in za zasebne specialistične ambulante. V letu 2004 smo začeli na Oddelku za patologijo izvajati tudi preglede varovalnih bezgavk in sicer varovalnih bezgavk pri karcinomu dojke in karcinomih v ORL področju. Prav tako smo pričeli pregledovati karcinome kože z Mohsovo metodo.

AŽURNOST IN OBREMENITVE
Med histološkimi biopsijami prevladujejo biopsije iz področja ginekologije, povečalo se je število UZ vodenih igelnih biopsij prostate in dojke, ter vseh endoskopskih biopsij. V zadnjih 2 letih opažamo povečanje števila primerov kirurških biopsij iz hepato-pankreato-biliarnega področja, zaradi statusa, ki ga ima UKC Maribor kot referenčna bolnišnica SV Slovenije, pa je prisoten porast onkološke kirurgije na področju prebavil, dojke, rodil, spodnjih dihal in ORL področja. Narašča število biopsij kožnih sprememb. V histološkem laboratoriju bioptične vzorce rutinsko barvamo s HE barvanjem, po potrebi pa uporabljamo dodatna histokemična barvanja. Za potrebe imunohistokemije imamo na razpolago 100 označevalcev. V letu 2005 smo uvedli metodo tkivnih mrež.
Trajno hranimo vse parafinske tkivne bloke, histološke preparate in pisno dokumentacijo.
Citopatološka diagnostika se opravlja za oddelke Splošne bolnišnice Maribor in njene specialistične ambulante. Prav tako se citodiagnostika izvaja za potrebe SB Ptuj, ZD Ptuj, ZD Ormož, ZD Lenart in zasebne specialistične ambulante. 2004 je začela z delom tudi Ambulanta za citološke punkcije. Obseg dela v citološke laboratoriju se je v zadnjem petletnem obdobju (od leta 1999 do 2004) povečal za 26,15%.Takšen porast gre pripisati predvsem spremenjenemu in posodobljenemu načinu dela in izboljšani kadrovski situaciji.

CITOLOŠKI PREGLEDI ZA BOLNIŠNICO IN V CITOLOŠKI AMBULANTI
V letu 2004 smo pregledali 3139 napotnic/vzorcev aspiracijskih biopsij in ekstragenitalnih eksfoliativnih vzorcev, obseg dela se je povečal v primerjavi z letom 2003 za 6,8%. Največji porast je opazen pri punkciji mehkih tkiv (za 78%), bezgavk (za 30%) ter ščitnice (za 147%). Povečan obseg dela gre zagotovo tudi na račun lastne ambulante.
V letu 2004 ustanovljena Ambulanta za citološke punkcije deluje dvakrat tedensko po 1,5 ure. ABTI vseh tipnih sprememb izvajata K. Gornik- Kramberger, dr.med. in S. Hutter- Čelik, dr.med. obe specialistki patologije. Ambulanta za citološke punkcije deluje za potrebe oddelkov in ambulant SBM ter zunanjih naročnikov (ZD Maribor, ZD Lenart, SB Ptuj?..).  Za potrebe hospitaliziranih nepokretnih bolnikov smo začeli opravljati konziliarne preglede in ABTI na oddelkih SBM.  Z uvedbo metode operacij karcinomov dojke z odstranitvijo varovalne bezgavke smo se s pregledovanjem odtisov varovalnih bezgavk, pobarvanih po hitri metodi neposredno vključili v intraoperativno diagnostiko.
V letu 2004 se je povečal obseg in izboljšala kvaliteta imunocitokemičnih preiskav. Standarde imunocitokemičnih preiskav smo približali standardom, ki veljajo na Citološkem oddelku OI v Ljubljani.
Z izjemnim prizadevanjem celotnega citološkega tima smo dosegli skrajšanje povprečnega časa od sprejema vzorcev do avtorizacije izvida, praviloma je to v 24 urah. Vsak izvid se vedno konča z diagnozo in mnenjem in ne le z opredelitvijo citološkega razreda po PAP.
Kristina Gornik- Kramberger, dr.med. je z 10. februarjem 2004 prevzela vodenje Laboratorija za ginekološko citologijo na Oddelku za ginekologijo in perinatologijo.V letu 2005 bo predvidoma zaključena pripojitev Laboratorija za ginekološko citologijo z Oddelkom za patološko morfologijo. Združenje je deloma posledica obstoječih predpisov, ki opredeljujejo pogoje za pregledovanje brisov materničnega vratu, večinoma pa je posledica težnje po združitvi citodiagnostične dejavnosti v SBM z zagotovitvijo boljše kvalitete dela.
Strokovno sodelujemo z ostalimi patologijami v Sloveniji. Aktivno se udeležujemo strokovnih srečanj doma in v tujini.
Obdukcije se na Oddelku za patološko morfologijo SBM opravljajo za potrebe Splošne bolnišnice Maribor, Splošne bolnišnice Ptuj, za potrebe zdravstvenih domov na področju Mestne občine Maribor, okoliških občin, vključno z občinami Lenart v Slovenskih goricah, Ormož, Ptuj, Slovenske Bistrice, Gornja Radgona in ostalih manjših podravskih občin ter sodne obdukcije za potrebe Okrožnega sodišča v Mariboru in Okrožnega sodišča na Ptuju. Občasno opravljajo patologi obdukcije še za potrebe Splošne bolnišnice Murska Sobota, Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in Psihiatrične bolnišnice Ormož. V Splošni bolnišnici Murska Sobota opravljajo patologi obdukcije za potrebe Okrožnega sodišča Murska Sobota.
V letu 2004 smo opravili skupno 1069 obdukcij. Odstotek obduciranih pokojnikov, ki so umrli v SBM, znaša 42% v letu 2004.