Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Na oddelku je že od časov predstojništva prof. dr. Drage Černelč zelo razvita znanstveno-raziskovalna dejavnost, ki jo je spodbujal in prenašal na mlade tudi prof. dr. Alojz Gregorič. Posamezni zaključeni raziskovalni projekti so zapisani v letnih poročilih UKC Maribor. Na Kliniki so v zadnjem času potekale in še potekajo številne nacionalne in mednarodne raziskave, med njimi nacionalni program Biopsihosocialni model kvalitete življenja kroničnih bolnikov, CD-MEDICS, Medicel, ProCeDE, LQ-CELIAC, AUTHOR. Poleg tega poteka nekaj internih raziskovalnih projektov in doktorskih nalog. Iz raziskovalnih projektov je nastala tudi večina magisterijev in doktoratov. Klinika ima trenutno 7 magistrov znanosti in 4 doktorje znanosti, pred zagovorom doktorata so še trije kolegi.

PUBLICISTIČNA IN RECENZENTSKA DEJAVNOST
Bibliografija Klinike je zelo obsežna in presega okvir spletne strani. Zaposleni so avtorji številnih znanstveno-raziskovalnih in strokovnih člankov, pa tudi člankov za laično javnost. Nekatere publikacije so bile objavljene v revijah z visokim faktorjem vpliva. Natančni podatki so dosegljivi na raziskovalnem oddelku UKC Maribor. Večino bibliografskih enot je možno najti v bibliografskem sistemu COBISS in informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji SICRIS. Nekateri kolegi so se uveljavili kot recenzenti člankov v nacionalnih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih revijah.

PEDAGOŠKA DEJAVNOST Klinika za pediatrijo je učna baza za študente medicine Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, za specializante pediatrije in za specializante številnih drugih subspecialnosti kot so specializanti družinske medicine, urgentne medicine, psihiatrije, fiziatrije ter za pripravnike. Za študente medicine na Kliniki izvajamo pouk PBL (Problem based learning) za prvi in drugi letnik, in predmet Pediatrija ter Izbirni predmet iz pediatrije za četrti letnik. Poleg tega je Klinika učna baza za študente Visoke zdravstvne šole Univerze v Mariboru in za dijake Srednje zdravstvene šole v Mariboru ter za nekatere druge zdravstvene profile kot so psihologi. Z velikim veseljem sodelujemo tudi pri izobraževanju študentov v okviru mednarodnih izmenjav in podiplomskih študentov tujih ustanov ter omogočamo izobraževanje specialistom pediatrom iz posameznih subspecialističnih področij pediatrije. Pri nas se izobražujejo tudi tuji zdravniki v procesu nostifikacije diplome. Izvajamo mentorstvo specializantom in pripravnikom. Poleg tega smo mentorji študentom pri pripravi študentskih raziskovalnih nalog. V letošnjem letu so tri skupine študentov pod vodstvom naših mentorjev dobile Dekanovo nagrado oz. priznanje, med drugim zlato Dekanovo nagrado. Nekateri zaposleni so mentorji raziskovalcem doktorandom. Klinika ima trenutno dva habilitirana visokošolska učitelja in 10 asistentov, ki so vključeni v pedagoški proces.   

SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI
Klinika zelo dobro in plodno sodeluje s številnimi domačimi in tujimi ustanovami kot so Gradec, Reka, Split, Zagreb, London, Budimpešta, Dunaj, če naštejemo le nekatere. Zdravniki, pa tudi ostalo osebje, imajo številne kontakte s kolegi doma in v tujini. Klinika dobro sodeluje tudi s Pediatrično kliniko Ljubljana, z regionalnimi pediatričnimi oddelki in zdravstvenimi domovi ter s pediatri primarne ravni in družinskimi zdravniki.

ČLANSTVA V STROKOVNIH ZDRUŽENJIH
Tako zdravniki kot ostalo osebje so člani številnih domačih in tujih strokovnih združenj, v katerih tudi aktivno sodelujejo. Redno se udeležujejo letnih
srečanj, simpozijev in kongresov, velikokrat z aktivno postersko ali oralno prezentacijo, nekateri tudi kot vabljeni predavatelji. Opravljajo številne funkcije v najpomembnejših strokovnih združenjih doma in v tujini. Redno se aktivno udeležimo tudi Srečanja mladih raziskovalcev srednjeevropskih dežel ES-PCR.

STROKOVNA SREČANJA
Od leta 1979 naš oddelek organizira tradicionalna srečanja pediatrov v Mariboru. Ta so bila na začetku vsaki dve leti, zadnja leta pa vsako leto. Od leta 2004 s svojim programom sodelujejo tudi medicinske sestre. V zadnjih letih povabimo tudi eminentne tuje predavatelje, kar strokovno dodatno obogati srečanje. Ob srečanju izide recenziran zbornik, ki je učno gradivo za pediatre, študente in specializante. Občasno organiziramo tudi druga domača in mednarodna srečanja, redno dvakrat tedensko pa pripravimo strokovni seminar ali predstavitev kliničnega primera kot del rednega strokovnega izpopolnjevanja, ki je odprt tudi za zunanje slušatelje.