S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Pojasnilo glede poročanja nekaterih medijev – odstop strokovnega direktorja

18. 03. 2022

V zadnjih dneh se v nekaterih medijih pojavljajo navedbe o pritiskih v času trajanja razpisa za strokovnega direktorja UKC Maribor, zaradi česar naj bi strokovni direktor predčasno odstopil s funkcije in hkrati umaknil svojo kandidaturo za ponovni mandat. Vsa namigovanja in špekulacije so zavajajoče in neresnične, kar potrjujemo z dejstvi v nadaljevanju.

Pri samem postopku razpisa za strokovnega direktorja v UKC Maribor nismo zaznali notranjih ali zunanjih pritiskov tako na člane strokovnega sveta kot tudi na razpisno komisijo Sveta zavoda UKC Maribor. V zvezi z navedenim pojasnjujemo, da je za pomoč pri izbiri strokovnega direktorja Svet zavoda imenoval razpisno komisijo, katere naloga je, da ugotovi izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov. Drugih pristojnosti razpisna komisija nima. Na razpisano delovno mesto za strokovnega direktorja sta prispeli dve vlogi, za katere je razpisna komisija ugotovila, da sta ustrezni. Ker strokovnega direktorja imenuje in razrešuje Svet zavoda po predhodnih mnenjih direktorja UKC Maribor in strokovnega sveta, sta bili vlogi posredovani tako direktorju UKC Maribor kakor tudi strokovnemu svetu, da podajo mnenje. Strokovni svet je kolegijski strokovni organ sestavljen v skladu s statutom (6 članov je določenih po funkcijah, dva člana izmed ostalih strokovnih medicinskih področij pa imenuje strokovni direktor UKC Maribor po svoji presoji). Kot izhaja iz poslovnika o delu strokovnega sveta, so člani strokovnega sveta pri svojem delu samostojni in neodvisni. Člani strokovnega sveta so, po prejetih vlogah in predstavitvah kandidatov za strokovnega direktorja, na tajnem glasovanju podali podporo enemu kandidatu, ki je prejel večino glasov in to mnenje posredovali Svetu zavoda. Glede na to, da je bilo glasovanje tajno, se je torej vsak posamezni član odločal po svoji vesti in ne pod vplivom domnevnih pritiskov kot se navaja v medijih. Prav tako člani razpisne komisije zanikajo, da bi bili deležni kakršnih koli pritiskov (zunanjih ali notranjih).

Glede pritiskov, ki bi naj pred letom dni odnesli tudi bivšega direktorja UKC Maribor, prof. dr. Vojka Flisa, dr. med., so prav tako neresnični. Nekdanji direktor je sam pojasnil, da ni bil deležen pritiskov, zaradi katerih se ni ponovno prijavil na razpis, temveč se na nov razpis ni prijavil iz osebnih razlogov in zaradi nesodelovanja s strokovnim direktorjem, prof. dr. Matjažem Vogrinom, dr. med. v času trajanja njegovega mandata.

Namigovanja o domnevnih političnih povezavah pri investicijah, ki so namenjene UKC Maribor so zavajajoča in neresnična. Investicije so ključnega pomena za delovanje ustanove in sodijo med prioritetne razvojne naloge, kar je izpostavil direktor UKC Maribor, prof. dr. Anton Crnjac, dr. med. že v svojem programu dela in razvoja UKC Maribor za obdobje 2021-2025 pri kandidaturi za direktorja. Pri črpanju finančnih sredstev je nedvomno potrebno tvorno in dobro sodelovanje tako z Vlado RS kot s posameznimi ministrstvi. UKC Maribor je tako pridobil finančna sredstva za naslednjih 10 in več let. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za pomembne investicije, ki se bodo izvajale in bodo dolgoročno zagotavljale kvalitetnejšo zdravljenje vseh bolnikov Severovzhodne Slovenije. Med te nedvomno sodijo nadgradnja Oddelka za onkologijo, gradnja nove infekcijske stavbe, gradnja t. i. negovalne bolnišnice in številne druge.

Center za odnose z javnostmi in marketing UKC Maribor