Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

UKC Maribor danes - poslanstvo in vizija

Univerzitetni klinični center Maribor danes

Zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (UKC Maribor) izvajamo celovito, do ljudi prijazno, bolnišnično in ambulantno specialistično dejavnost na sekundarni in terciarni ravni za prebivalce Maribora, okolice, severovzhodne Slovenije kot tudi celotne Slovenije in tujine. Obenem je UKC Maribor učni zavod za vse poklice zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev, dodiplomskih in podiplomskih študentov.   

Dejavnost UKC Maribor je usmerjena v doseganje najboljših strokovnih in poslovnih rezultatov med javnimi zdravstvenimi zavodi Slovenije. Prizadevamo si, da bi pacientom in drugim odjemalcem ponujali najboljše možne in varne storitve na področju hospitalne in specialistične ambulantne medicinske in negovalne dejavnosti, z vsemi za terciarno ustanovo potrebnimi podpornimi dejavnostmi. Osnovne smernice politike kakovosti poslovanja so: spodbujanje strokovnega razvoja, izvajanje pedagoške dejavnosti, izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela, krepiti povezave in sodelovanja, vzpostavljati partnerski odnos s pacientom, izvajati dogovorjen delovni program, zagotavljati kompetentnost zaposlenih, zagotavljati prostorsko ureditev, opremljenost UKC Maribor, skrbeti za okolje in na koncu uravnoteženo finančno-ekonomsko poslovanje. 

Že od 80-ih let 20. stoletja dalje je imela Splošna bolnišnica Maribor status učne bolnišnice. Sprva za Medicinsko fakulteto v Ljubljani, z ustanovitvijo Medicinske fakultete v Mariboru pa je postala v celoti klinična bolnišnica in učna baza za študente Medicinske fakultete, Fakultete za zdravstvene vede, Srednje zdravstvene in kozmetične šole v Mariboru in drugih. UKC Maribor tesno sodeluje z drugimi klinikami tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Prav tako pa je vzpostavljeno tesno sodelovanje s številnimi zdravilišči po vsej Sloveniji (Radenci, Rogaška Slatina, Laško, Topolščica, Dobrna itd.). V bolnišnici so sedeži številnih društev, v katerih se združujejo bolniki, da bi lažje spoznali svojo bolezen ter se naučili ravnati in živeti v novih okoliščinah.  

V mariborskem kliničnem centru pripravljamo številna odmevna strokovna srečanja, na katerih sodelujejo znani domači in tuji medicinski strokovnjaki. Nekatera med njimi so že tradicionalna: vsakoletno srečanje pediatrov v Mariboru, srečanje internistov in zdravnikov splošne medicine Iz prakse za prakso, Ortopedsko srečanje ter Medicina in šport, mednarodni simpozij ginekološko-porodniške dejavnosti skupaj z učnimi delavnicami s tega področja, seminarji o urgentni medicini, Seminar o bolečini, mednarodni kongres kirurgov, vsakoletna strokovna srečanja zdravnikov in pravnikov Medicina in pravo in še bi lahko naštevali. Ob srečanjih izdaja bolnišnica zbornike predavanj, posamezne dejavnosti pa tudi posebne številke Zdravniškega vestnika ali svoje strokovne revije.  

UKC Maribor v svoji viziji stremi k izboljšavam, ki jih narekujejo svetovni trendi v medicini kot tudi širjenju na zdravstvena področja, ki jih do sedaj še nismo pokrivali v celoti. Po dolgoletnih prizadevanjih je tako UKC Maribor z izgradnjo Oddelka za onkologijo v okviru, katere bo vzpostavljena samostojna radioterapija in internistična onkologija, korak bližje viziji zagotoviti multidisciplinarno in celostno zdravstveno obravnavo vseh onkoloških bolnikov. Z izgradnjo in vzpostavitvijo novega Urgentnega centra pa bomo zagotovili pacientom vso strokovno pomoč in diagnostiko na enem mestu. Med večjimi investicijami za napredek UKC Maribor je tudi širitev  zgradbe Klinike za interno medicino v okviru katere bomo vključili vse potrebne logistične in prostorske ureditve,  za umestitev oddelkov, ki za nemoteno delovanje potrebujejo nove prostore. 

Za konec še UKC Maribor v številkah: v bolnišnici je več kot 3000 zaposlenih, od tega približno 530 zdravnikov specialistov in specializantov različnih strok, skoraj 1500 pa je zaposlenih v zdravstveni negi. UKC Maribor zaposluje tudi fizioterapevte, višje radiološke tehnike, delovne terapevte, laboratorijske inženirje, laboratorijske in farmacevtske tehnike ter drugih poklicev v zdravstvu; med zaposlenimi so tudi nezdravstveni delavci z visoko, višjo, srednjo in tudi nižjo izobrazbo za preprostejša dela.

Na 1311 bolniških posteljah ležijo bolniki povprečno 7,0 dni, na leto odpustijo nekaj več kot 52.000 bolnikov, skoraj 7.400 se jih zdravi v enodnevni bolnišnici. Povprečna zasedenost postelj je 76,7 %. Delo na posameznih oddelkih je zelo intenzivno, kar dokazuje čedalje krajša ležalna doba; kjer je le mogoče, opravljajo delo v okviru dnevnih in enodnevnih bolnišnic ter v specialistični ambulantni službi, kjer na leto opravijo približno 400.000 pregledov. 

Ob vsem tem UKC Maribor predstavlja eno izmed največjih zdravstvenih ustanov v Sloveniji in hkrati najpomembnejšo zdravstveno institucijo v severovzhodni Sloveniji.