Služba zdravstvene nege

 

Zdravstvena nega je strokovna disciplina, ki obravnava posameznika, družino, posamezne skupine in družbeno skupnost v času zdravja in bolezni v vseh življenjskih obdobjih s ciljem, da se doseže čim višja stopnja zdravja. Naloge zdravstvene nege so krepitev in ohranjanje zdravja, pomoč pacientom pri doseganju neodvisnosti pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti, sodelovanje v procesu zdravljenja in rehabilitacije.

 

Zdravstvena nega je integralna sestavina zdravstvenega varstva in deluje v zdravstvenih, socialno varstvenih in vzgojno varstvenih zavodih ter na področju organiziranosti širše družbene skupnosti.

 

Razvoj sodobne zdravstvene nege je usmerjen na področje stroke in organizacijskega sistema zdravstvene nege in temelji na osnovah strokovnih, političnih, pravnih, tržnih, strukturnih, procesnih in drugih sprememb širšega družbenega sistema in pričakovanem razvoju zdravstvenih sistemov posameznih držav.

 

Zdravstvena nega kot avtonomna zdravstvena disciplina sooblikuje politiko razvoja sistemov zdravstvenega varstva na državni in lokalni ravni in prevzema odgovornost za stroko zdravstvene nege, organizacijo zdravstvene nege in upravljanje virov, ki so potrebni za zdravstveno nego.

 

Nosilka zdravstvene nege je medicinska sestra, ki je strokovnjakinja za celostno obravnavo posameznikov, družin, skupin in širše družbene skupnosti in avtonomno prevzema odgovornosti in naloge v sistemu zdravstvenega varstva.

 

 

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego:

David Felser, dipl. zn., spec. manag.

Tel: 02 / 321 25 81