UKC Maribor danes - poslanstvo in vizija

Univerziteni klinični center Maribor danes

Univerziteni klinični center Maribor je organiziran kot zdravstveni zavod na sekundarni ravni (splošna bolnišnica) s kliničnimi oddelki na terciarni ravni in ima naziv učna bolnišnica.

Mariborska bolnišnica je danes sodobno organizirana bolnišnica s posameznimi kliničnimi oddelki. Ima klinični oddelek za pediatrijo in klinični oddelek za ginekologijo in perinatologijo (imenovanje leta 1996); leta 1997 je ta naziv dosegel klinični oddelek za interno medicino, za status kliničnega oddelka si prizadevajo tudi v kirurški službi, njim pa bodo sledili še drugi oddelki in dejavnosti. Z ustanovitvijo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in z vpisom prve generacije študentov medicine v študijskem letu 2004/2005 postaja mariborska bolnišnica klinična univerzitetna ustanova.

Posamezne dejavnosti delujejo kot službe: kirurška služba, ki zajema splošno kirurgijo, žilno kirurgijo, travmatologijo, plastično in rekonstruktivno kirurgijo, ortopedijo, urologijo, torakalno kirurgijo, otroško kirurgijo in v zadnjem času tudi kardiokirurgijo ter oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečine. Internistična služba deluje z naslednjimi oddelki: revmatologijo, nefrologijo, hemodializo, kardiologijo, endokrinologijo, hematologijo, internistično intenzivno medicino in internistično prvo pomočjo. V okviru ginekološko-porodniške službe sta ginekologija in porodnišnica z neonatologijo, v okviru skupnih medicinskih služb pa laboratorij, transfuziologija, radiološka diagnostika, patološka morfologija, centralna lekarna in znanstveno raziskovalni oddelek. Bolnišnica ima tudi samostojne oddelke: pediatrijo, otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, očesni oddelek, nevrološki oddelek, oddelek za kožne in spolne bolezni, oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Kot posebna organizacijska enota deluje tudi služba zdravstvene nege.

Upravno-tehnične službe sestavljajo: uprava, kadrovsko-pravna služba, ekonomsko-analitska služba, finančno-računovodska služba, investicijski biro, skupina za javna naročila in nabavna služba, oddelek za medicinsko statistiko in socialno medicino ter služba za oskrbo in vzdrževanje. V okviru upravnih služb deluje tudi računalniški center, medicinska knjižnica pa deluje v okviru znanstveno-raziskovalnega oddelka.

Še nekaj številk: v bolnišnici je več kot 2400 zaposlenih, od tega približno 370 zdravnikov specialistov različnih strok, specializantov in sekundarijev, okrog 500 diplomiranih in višjih medicinskih sester, fizioterapevtov, višjih radioloških tehnikov, delovnih terapevtov, laboratorijskih inženirjev, več kot 800 srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, laboratorijskih in farmacevtskih tehnikov in drugih poklicev v zdravstvu, med zaposlenimi so tudi nezdravstveni delavci z visoko, višjo, srednjo in tudi nižjo izobrazbo za preprostejša dela. Na 1316 bolniških posteljah ležijo bolniki povprečno 6,9 dni, na leto odpustijo nekaj več kot 55.000 bolnikov, več kot 10.000 se jih zdravi v enodnevni bolnišnici. Delo na posameznih oddelkih je zelo intenzivno, kar dokazuje čedalje krajša ležalna doba; kjer je le mogoče, opravljajo delo v okviru dnevnih in enodnevnih bolnišnic ter v specialistični ambulantni službi, kjer na leto opravijo več kot 340.000 pregledov.

Bolnišnica ima naziv učna bolnišnica, saj je učna baza za študente Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete in Visoke zdravstvene šole Univerze v Mariboru, Srednje zdravstvene šole v Mariboru in številnih drugih srednjih, višjih in visokih šol ter fakultet. Strokovno veliko sodelujemo s klinikami v Sloveniji in tujini.

V mariborski bolnišnici pripravljamo številna odmevna strokovna srečanja, na katerih sodelujejo znani domači in tuji medicinski strokovnjaki. Nekatera med njimi so že tradicionalna: vsakoletno srečanje pediatrov v Mariboru, srečanje internistov in zdravnikov splošne medicine Iz prakse za prakso, mednarodni simpozij ginekološko-porodniške dejavnosti skupaj z učnimi delavnicami s tega področja, IPOKRaTES - klinični seminarji pediatrov, seminarji o urgentni medicini, Seminar o bolečini, mednarodni kongres kirurgov, vsakoletna strokovna srečanja zdravnikov in pravnikov Medicina in pravo in še bi lahko naštevali. Ob srečanjih izdaja bolnišnica zbornike predavanj, posamezne dejavnosti pa tudi posebne številke Zdravniškega vestnika ali svoje strokovne revije.

V bolnišnici delujejo tudi šole, ki so namenjene predvsem bolnikom: šola za bolnike, ki imajo težave s hrbtenico, šola za diabetike, za pripravo družine na porod in druge. Prav tako je v bolnišnici sedež številnih društev, v katerih se združujejo bolniki, da bi laže spoznali svojo bolezen in se naučili ravnati in živeti v novih okoliščinah.

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Nacionalne čakalne dobe
Naše čakalne dobe